Posebni uslovi poslovanja

Opšte Odredbe

D Express se obavezuje da će za račun pošiljaoca (nalogodavca), sa kojim može  i ne mora imati  potpisan Ugovor o pružanju ekspresnih usluga u unutrašnjem saobraćaju, organizovati ekspresnu kurirsku dostavu robe i pošiljaka po principu „od vrata do vrata“, koja obuhvata:  prijem, prevoz, pretovar, otpremu, eventualno skladištenje, isporuku i povrat neisporučenih pošiljaka, kao i prijem, uručenje i naplatu otkupnih pošiljaka. D Express obavlja sve poštanske usluge koje su zakonom definisane.

Pod pošiljkom se podrazumeva pravilno upakovana i adresovana celina na kojoj mora biti označeno, čitko i jasno,naziv odnosno ime i prezime pošiljaoca, puna adresa ili adresni kod primaoca ili oznaka na osnovu koje se neosporno može utvrditi primalac, unapred definisane odnosno dogovorene težine sa pošiljaocem pošiljke.

Svi korisnici usluga D Express - a su upoznati sa Posebnim uslovima poslovanja koji su dostupni kako javno (na internet prezentaciji kompanije), tako i kao prilog Ugovora o pružanju ekspresih usluga u unutrašnjem saobraćaju. Potpis pošiljaoca (primaoca) prilikom predaje (prijema) pošiljke smatra se razumevanjem i prihvatanjem Posebnih uslova poslovanja. Prilikom prijema bilo koje vrste pošiljke D Express izdaje potvrdu o prijemu koju štampa iz PDA uređaja,  ili putem računara kao račun ili potvrda o pošiljci ,na čijoj poleđini se ne nalaze odštampani Posebni uslovi poslovanja.

D Express, svoje poslovanje obavlja pomoću najsavremenijih tehnologija isključivo baziranih na elektronskom poslovanju, koje omugućavaju da se svaki korisnik usluga unapred obavesti o Posebnim uslovima poslovanja poštanskog operatera.

Nerezervisane Poštanske usluge

D Express obavlja nerezervisane poštanske usluge komercijalnog servisa,kao i usluge dodatne vrednosti.

Nerezervisane usluge su usluge iz domena univerzalne poštanske usluge koje prevazilaze utvrđene limite po ceni za rezervisane usluge, kao i sve druge usluge (pismonosne, paketske, posebne) uključujući i usluge dodatne vrednosti:

 • Ekspres usluge,
 • Kurirske usluge,
 • Call Centar,
 • Praćenje pošiljaka.

D Express, pre svega, svoje poslovanje bazira na uslugama dodatne vrednosti  komercijalnog servisa, koje se ogledaju u posebnim zahtevima pošiljaoca, odnosno ugovarača usluge (elektronsko praćenje pošiljaka, način i mesto pruzimanja, vreme isporuke, brzina prenosa), kao i niz mnogih dodatnih usluga.Elektronsko praćenje pošiljaka podrazumeva da se klijent mora upoznati sa Posebnim uslovima poslovanja, jer su oni ispisani neposredno pored opcije za praćenje pošiljaka.

Posebne usluge

Sve pošiljke koje pošiljalac poverava D Express-u  su ekspresne i imaju svoj bar code (broj).

Ekspresne pošiljke mogu biti :

 • Obične pošiljke,
 • Vrednosne pošiljke ,
 • Otkupne  pošiljke,
 • Pošiljke sa plaćenim odgovorom,
 • Pošiljke sa ličnim uručenjem,
 • Pošiljke sa povratnicom,
 • Pošiljke sa zahtevom za vraćanje otpremnice.

Obične pošiljke su pošiljke koje imaju svoj bar kod i o kojima se vodi evidencija u sistemu za praćenje pošiljaka, za koje se izdaje potvrda o prijemu kao i potvrda o isporuci pošiljke bez obaveze ličnog uručenja. Običnom pošiljkom se smatra svaka pošiljka za koju nije iskazana vrednost i koja nema dodatnih usluga ili posebnih zahteva od strane pošiljaoca.

Obična pošiljka se uvek isporučuje zatovrena bez mogućnosti otvranaja zarad provere sadržine pošiljke, osim u slučaju vidnog oštećenja ili nagnječenja ambalaže.

Vrednosne pošiljke su pošiljke  koje imaju svoj bar kod  i o kojima se vodi evidencija u sistemu za praćenje pošiljaka,  koje su osigurane do visine vrednosti naznačene od strane pošiljaoca, i za koje se izdaje potvrda o prijemu kao i potvrda o isporuci pošiljke. Vrednosna pošiljka se uvek isporučuje zatovrena, bez mogućnosti otvranaja zarad provere sadržine pošiljke, osim u slučaju vidnog oštećenja ili nagnječenja ambalaže.

Otkupne pošiljke su pošiljke koje imaju svoj bar kod  i o kojima se vodi evidencija u sistemu za praćenje pošiljaka, koje su osigurane do visine naznačene otkupne vrednosti  od strane pošiljaoca pošiljke i koje se primaocu uručuju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca te pošiljke (gde se otkupni iznos uplaćuje na račun pošiljaoca pošiljke) i za koje se izdaju potvrda o prijemu i porvrda o isporuci pošiljke.

Pošiljka sa plaćenim odgovorom je pismonosna pošiljka koja u sebi sadrži posebnu uslugu   plaćeni odgovor. Uslugu (cenu) za  plaćeni odgovor plaća pošiljalac pošiljke .

Plaćeni odgovor je pismonosna pošiljka (koverta) koja nosi oznaku „Plaćeni odgovor“

Plaćeni odgovor je usluga koju su definisali korisnici uluga (pošiljalac ili primalac). Na zahtev pošiljaoca pošiljka se u posebnoj koverti sa obeležjem „Plaćeni odgovor“ preuzima od primaoca pošiljke, uz poštovanje tajnosti i sigurnosti sadržaja koji je zakonom definisan. Za sadržaj predmetne pošiljke odgovornost pripada pošiljaocu i primaocupošiljke, osim u slučaju vidnog oštećenja ambalaže.

Pošiljka sa ličnim uručenjem je pošiljka koja ima svoj bar kod i o kojoj se vodi evidencija u sistemu za praćenje pošiljaka, a koja zahteva isporuku lično primaocu pošiljke, i za koju se izdaje potvrda o prijemu kao i potvrda o isporuci pošiljke. Prilikom isporuke pošiljke je obavezno identifikovanje primaoca na osnovu dokumenata koji poseduju sliku (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, radna legitimacija i sl). Pomenuta pošiljka nosi obeležje  „Lično“ i kao dokaz o isporuci se prosleđuje  povratnica koja nosi naziv „Povratnica-Lično“. Pošiljka sa ličnim uručenjem se uvek isporučuje zatovrena, bez mogućnosti otvranaja zarad provere sadržine pošiljke, osim u slučaju vidnog oštećenja ili nagnječenja ambalaže.

Pošiljka sa povratnicom je pošiljka koja zahteva vraćanje povratnice kao dokaza o isporuci primaocu pošiljke. Prikom isporuke se uzima potpis  i overa primaoca pošiljke, a primaocu se izdaje „potvrda o isporuci“ na kojoj se nalaze svi podaci o predmetnoj pošiljci (identično kao sa ličnim uručenjem).

Pošiljke sa zahtevom za vraćanje potpisane otpremnice su pošiljke koje imaju svoj bar kod i o kojima se vodi evidencija u sistemu za praćenje pošiljaka, za koje primalac zahteva da mu se nakon isporuke određene pošiljke vrati potpisana i overena otpremnica (dokumentacija) koja prati pošiljku (robu). Svaka otpremnica je ujedno i popis sadržine pošiljke koja se nalazi u paketima. Pomenuta pošiljka ima identičan status kao registrovana pošiljka sa povratnicom. Prilikom isporuke pomenute pošiljke primalac je u obavezi da potpiše i overi otpremnicu koja se vraća pošiljaocu pošiljke. Pošiljalac pošiljke zahteva vraćanje potpisane otpremnice za koju je unapred uračunata cena usluge u cenu dostave pošiljke.

Pošiljka sa zahtevom za vraćanje otpremnice se uvek isporučuje zatovrena, bez mogućnosti otvaranja zarad provere sadržine pošiljke, osim u slučaju vidnog oštećenja ili nagnječenja ambalaže.

Cenovnik usluga

Za sve usluge D Express određuje svoj cenovnik (tarifni stav). Takav cenovnik je istaknut na svim vidnim mestima poslovnih objekata D Express -a kao i na internet prezentaciji kompanije koja je dostupna svim korisnicima elektronskih servisa.

Kod ugovorenih partnera D Express može određivati cene nezavisno od cenovnika koji predstavlja zvanični cenovnik za većinu korisnika u skaldu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Uslugu dostave može platiti i pošiljalac i primalac shodno dogovoru, odnosno ugovornom odnosu. U cenu usluga se uvek uračunavaju  posebne usluge ukoliko ih pošiljalac zahteva.

Sve posebne usluge se dodatno uračunavaju (dodaju) u osnovu cenu po težinskim skalama.

Kompanija zadržava pravo obračuna dodatka za gorivo usled čestog povećanja cena goriva.

Dodatak je iskazan na fakturi izdatoj od strane operatera. Takođe se u obračunu primenjuje i volumenski obračun definisan u cenovniku operatera.

Ukoliko je naznačeno da uslugu dostave plaća primalac, za koju je isti odbio prijem,

 D Express zadržava pravo da za pomenutu uslugu tereti pošiljaoca nakon vraćanja iste.

Ukoliko za izvršenu uslugu dospela potraživanja klijent ne realizuje u vremenskom periodu naglašenom na računu, D Express zadržava pravo da ukine mogućnost bezgotovinskog plaćanja, kao i posebne komercijalne uslove, regulisane Ugovorom o pružanju ekspresnih usluga u unutrašnjem saobraćaju i primenjuje osnovni cenovnik ili da ostvari založno pravo na pošiljci ili pošiljkama  pošiljaoca koje su mu predate na prevoz do izmirenja svih obaveza.

Mreža pokrivenosti

D Express obavljanje svojih usluga vrši preko glavnog centra - Beograda, koji je ujedno i sedište kompanije i registrovanih ogranaka (poslovnica) koji čine mrežu koja pokriva celu teritoriju Srbije.

Poslovnice preko kojih se opslužuje cela teritorija Srbije se nalaze u sledećim gradovima:

D Express regionalni centri
Beograd          
Novi Sad Subotica Vrbas Zrenjanin Šabac Valjevo
Loznica Užice Čačak Kraljevo Novi Pazar Kruševac
Velika Plana Kragujevac Jagodina Bor Niš Leskovac

Svi ogranci su registrovani u APR -u i poseduju kancelarije i magacinski prostor, call centar kao i dovoljan vozni park za potrebe pokrivanja celokupne teritorije Srbije u prijemu, preradi i uručenju pošiljaka u svakom mestu u Srbiji koje opsluižuje D Express.

Kroz svoju mrežu D Express koristi reone dostave koji su formirani na osnovu kodova mesta u Srbiji, što daje garanciju preciznosti određivanja pravca pošiljke, kao i prsustvo u svakom mestu koje je kodirano u Zavodu za statistiku Srbije.

Radno vreme

Radno vreme call centra D Express  je od 08 do17h, prijem pošiljaka od klijenata preko call centra je od 08h do 15h na celoj teritoriji Srbije svakog radnog dana. Pored call centra prijem pozivnica za preuzimanje pošiljaka  se može vršiti preko ,,korisničke aplikacije,, koja je instalira kod svakog klijenta, putem CSV fajla ukoliko pošiljalac poseduje u svom sistemu već generisane bar kodove svojih pošiljaka.Vreme preuzimanja pošiljaka se definiše sa svakim klijentom  koji je ugovoreni korisnik usluga naše kompanije.

Subotom se ne vrši prijem pošiljaka već samo uručenje za klijente koji zahtevaju dostavu subotom. Radno vreme call centra subotom je od 09h do 13h

Na svim poslovnim objektima D Express - a je istaknuto radno vreme i naziv kompanije. Radno vreme, pre svega, definiše vreme do kojeg se primaju pošiljke, a radno vreme za uručenje pošiljaka može biti  i duže od predviđenog radnog vremena.

Adresovanje i pakovanje poštanskih pošiljaka

Na svakoj pošiljci mora biti čitko označen naziv, ime i prezime primaoca, puna adresa kao i oznaka zone, odnosno regije Srbije, kao i reon primaoca na osnovu kojeg se neosporno može utvrditi primalac.

Pošiljalac je dužan da adekvatno upakuje pošiljku u propisanu ambalažu koja može osigurati teret i specifičnost pošiljke. Pošiljac je dužan da popuni sve podatke o pošiljci (ime i prezime, adresu, naznači težinu i odredi posebne usluge za predmetnu pošiljku upiše podatke u napomeni pošiljke sa definisanim zahtevom o isporuci ). Sadržaj pošiljke je definisan putem otpremnice koja prati pošiljku (robu) i koja se nalazi u paketu, a za čiju tačnost je odgovoran pošiljalac pošiljke.

D Express zadržava pravo naknadne provere mase i zapremine pošiljke.

Pošiljalac je odgovoran za izbor vrste usluge prema prirodi, sadržini, stvarnoj vrednosti i značaju pošiljke za njega, kao i za izbor posebnih usluga. Pakovanje i zatvaranje pošiljke mora da odgovara vrsti, obliku, masi i vrednosti predmeta u pošiljci. Za štetu koja je prouzrokovana sadržinom ili neodgovarajućim pakovanjem pošiljke odgovoran je pošiljalac.

Zabranjeni predmeti

D Express neće prihvatiti za prenos: novac, nakit, plemenite metale, drago kamenje, životinje, opojne droge i psihosomatske materije, radioaktivne, zapaljive i druge opasne materije, oružje i municiju i sve predmete čiji je prenos zakonom zabranjen. Posledice slanja predmeta  i robe  koja je isključena iz prenosa snosi pošiljalac ili primalac pošiljke.

Raspolaganje pošiljkama

Pošiljalac ima pravo da raspolaže poslatom pošiljkom do uručenja te pošiljke primaocu ukoliko on plaća uslugu dostave.Ukoliko je pošiljalac zahtevao da uslugu dostave plati primalac, pravo raspolaganjem pošiljkom i nadoknadom eventualne štete za istu, prenosi na primaoca pošiljke. Primalac ima pravo da odbije prijem pošiljke.

Neuručena pošiljka se vraća pošiljaocu (ukoliko on nije drugačije odredio) u sledećim slučajevima:

 • Ako primalac odbije prijem
 • Ako je primalac nepoznat na naznačenoj adresi
 • Ako je adresa primaoca nepotpuna
 • Ako je primalac preminuo
 • Ako nema novac za plaćanje otkupnine ili usluge dostave
 • Ako primalac nije kod kuće - ostavlja se izveštaj o prispeću pošiljke

D Express garantuje u skladu sa zakonom  tajnost svih podataka i nepovredivost sadržaja pošiljaka od prijema do uručenja, što podrazumeva isporuku bez mogućnosti otvaranja zarad provere sadržine od strane primaoca pošiljke.

D Express sve podatke o primljenim i uručenim pošiljkama čuva u elektronskoj formi.

Reklamacije i potraživanje pošiljaka

Potraživanje naknade štete i druge vrste reklamacija korisnik usluge može ostvariti podnošenjem zahteva u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana prijema pošiljke.

D Express se obavezuje da će nadoknaditi štetu pod sledećim uslovima:

 • Za gubitak ili potpuno oštećenje pošiljke -desetostruki  iznos naplaćene usluge za prenos te pošiljke,
 • Za gubitak ili potpuno oštećenje vrednosne pošiljke - iznos označen na pošiljci uvećan za naplaćenu uslugu po vrednosti i desetostruki iznos naplaćene usluge za prenos te pošiljke,
 • Za otkupnu pošiljku D Express odgovara pošiljaocu za otkupni iznos te pošiljke
 • Oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke - iznos u visini utvrđenog ili procenjenog dela oštećenja sadržaja te pošiljke koje odredi osiguravajuća kuća , ali ne veći od iznosa koji bi se isplatio u slučaju gubitka ili potpunog oštećenja,
 • D Express se obavezuje da će u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije, isplatiti štetu pošiljaocu predviđenu Zakonom o poštanskim uslugama. Zahtev za nadoknadu štete može podneti pošiljalac, primalac ili ovlašćeno lice uz stavljanje na uvid Potvrde o prijemu pošiljke.
 • Za prekoračenje roka dostave D Express se obavezuje da će pošiljku za koju je prekoračen rok uručenja dostaviti na adresu primaoca bez naplate usluge.

Osiguranje pošiljaka

D Express je sve pošiljke, koje preuzima od pošiljaoca, osigurao kod Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd  po osnovu njihove vrednosti, manipulacije pošiljkama i osiguranje u transportu, što dodatno daje sigurnost svim korisnicima usluga kompanije D Express.

Sve pošiljke koje su preuzete na dostavu se prevoze u posebnim euro cargo boksevima, specijalizovanim za prevoz paketa, pošiljaka, itd.

Sve vrednosne pošiljke, odnosno pošiljke na kojima je istaknuta vrednost su osigurane do iznosa vrednosti koju je pošiljalac nazančio.

Odgovornost za nadoknadu štete

Odgovornost D Express-a je strogo ograničena na direktan fizički gubitak ili oštećenje pošiljke. D Express ne prihvata odgovornost koja zahteva nadoknadu gubitka dobiti, zarade, kamata, budućih poslova, bilo da je takav gubitak ili šteta posebna ili indirektna ili čak ako je prevoznik upozoren na rizik takvog gubitka ili štete pre ili nakon prijema pošiljke, budući da se pošiljalac može osigurati od posebnih rizika.

D Express odgovara za gubitak i oštećenje pošiljke od trenutka preuzimanja pa do njene predaje i oslobađa se odgovornosti za naknadu štete, ako dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice, ili usled uzroka koji se nisu mogli predvideti ni izbeći, niti otkloniti zbog prirode sadržine ili pakovanja, ili krivicom pošiljaoca ili nepredvidivog uzroka više sile koji se nije mogao sprečiti, izbeći ili otkloniti.

Uručenje i rokovi za uručenje poštanskih pošiljaka

Sve pošiljke D Express uručuje na naznačenu adresu primaoca, bilo članu domaćinstva ili zaposlenom licu na naznačenoj adresi, uz obavezan potpis primaoca (ukoliko nije naznačeno lično uručenje) i upisivanjem imena i prezimena primaoca pošiljke.

Za sve uručene pošiljke za koje D Express naplati uslugu u gotovini izdaje gotovinski račun sa svim obeležjima kompanije.

Kod posebnih ugovorenih klijenata D Express može izdati u elektronskoj formi niz drugih potvrda o isporučenim (dostavljenim) pošiljkama (spisak svih isporučenih pošiljaka sa potpisima primalaca, vreme isporuke pošiljke, vrsta, način isporuke, itd.).

Pod rokovima za uručenje poštanskih pošiljaka podrazumeva se vreme od prijema pošiljke do uručenja pošiljke primaocu.

Pod uručenjem se podrazumeva dostava na adresu primaoca, kao i isporuka u prostorijama registrovanih ogranaka operatera.

Sve preuzete pošiljke D Express  se obavezuje da će dostavu vršiti dva puta:

 • Ukoliko se  usled nemogućnosti isporuke u periodu od 24h od momenta preuzimanja ne izvrši dostava primaocu,
 • Ukoliko je primalac pošiljke fizičko lice.  

Za sve pošiljke koje se ne dostave u periodu od 24h od momenta preuzimanja, primaocu se ostavlja izveštaj pod nazivom „neuspela isporuka“ sa razlogom neisporučivosti.

Na osnovu tog izveštaja primalac pošiljke se može informisati o pošiljci.

Pošiljka se može dostaviti (isporučiti) i u registrovanom ogranku operatera ukoliko pošiljalac ili primalac tako zahtevaju.

D Express  pošiljke uručuje narednog radnog  dana, i to u roku ne dužem od 24h od momenta preuzimanja pošiljke.

Usluge po službenoj dužnosti i usluge po posebnom zahtevu

Usluge po posebnom zahtevu su poštanske usluge koje D Express  obavlja na zahtev pošiljaoca i da se:

 • Pošiljka nadošalje na novu adresu,
 • Da se pošiljka vrati pre otpreme,
 • Izda naknadna potvrda o prijemu vrednosne i otkupne pošiljke odn. za sve pošiljke
 • Izmeni adresa pošiljke,
 • Da se čuva u poslovnim prostorijama D Expressa do zahtevanog roka,
 • Vrati pošiljaocu neuručene pošiljke,
 • Prepakuje sadržaj oštećene pošiljke.             

Usluge dodatne vrednosti

Usluge dodatne vrednosti su usluge  koje imaju posebne zahteve u pogledu kvaliteta i načina prenosa poštanskih pošiljaka.

Pod uslugama dodatne vrednosti D Express   pre svega pruža usluge:

 • Call Centar,
 • Ekspres usluge,
 • Kurirske usluge,
 • Praćenje pošiljaka Track&Trace – P&P ili T&T.

Call Centar  je pozivni centar preko koga su naručioci usluge (pošiljalac ili primalac) u mogućnosti da :

 • Operateru saopšte sve potrebne tačne podatke o pošiljaocu (mestu preuzimanja) i primaocu pošiljke sa svim podacima o pošiljci ,
 • Ukoliko su ugovoreni stalni partneri dovoljno je da saopšte samo svoj identifikacioni broj koji će ubrzati komunikaciju sa operaterom (ID broj dobijaju prilikom sklapanja ugovora),
 • Dobiti sve potrebne informacije o statusu pošiljke i informacije o načinu korišćenja usluge,
 • Zahtevaju instalaciju „korisničke aplikacije“ na svojoj lokaciji koja im omogućava direktno povezivanje sa sistemom operatera bez prethodnog komuniciranja putem telefonske veze,
 • Ostale informacije.

Ekspres usluge su usluge koje podrazumevaju prijem i isporuku svih kategorija registrovanih pošiljaka u najkraćem mogućem roku. Pod ekspres uslugom podrazumevamo usluge:

 • Dan za Dan (isporuka u toku radnog dana),
 • Danas za Sutra (isporuka narednog dana od momenta preuzimanja).

Sve ekspres usluge su posebno definisane ugovorom o pružanju usluga za svakog korisnika pojedinačno. Ugovorom su definisane bliže odredbe isporuke svih kategorija pošiljaka.

Kurirske usluge  su poštanske usluge sa dodatnom  vrednošću  koje podrazumevaju prijem, prevoz i uručenje svih registrovanih pošiljaka direktno od pošiljaoca do primaoca, bez prerade, na način da isti zaposleni  ili više njih obavlja poslove prijema, prevoza i uručenja.

Zaposleni  kod operatera u ovom slučaju mora biti dostupan u svakom trenutku pošiljaocu ili primaocu pošiljke. Pod kurirskim uslugama pdrazumevamo uslugu:

 • Kurir dan,
 • Lični kurir.

Kurir dan je usluga dodatne vrednosti koja podrazumeva „iznajmljivanje“ kurira pravnim licima koje imaju potrebe za uslugama dostave na području koje operater pokriva.

Iznajmljivanje kurira može biti minimalno 10 radnih dana, a maksimalno definisano   ugovorom o korišćenju poštanskih usluga.

Lični kurir je usluga dodatne vrednosti koja podrazumeva „ustupanje“ kurira ili više njih određenim pravnim licima sa kojima D Express  sklopi ugovor o pružanju poštanskih usluga.

Lični kurir podrazumeva „najam“ kurira po zahtevu nalogodavca za potrebe određene kompanije. Lični kurir je stalno prisutan na radu kod ugovornog partnera i za njega po njegovom nalogu pruža usluge dostave na području grada. Lični kurir se može unajmati na minimalni rok od 30 dana.

Praćenje pošiljaka (Track&Trace) je usluga elektronskog praćenja pošiljaka koju D Express  nudi svim klijentima kroz poseban pristup bazi podataka koja im omogućava kompletan uvid u sve statuse njihovih pošiljaka. Svim korisnicima usluga je omogućeno da preko inetrnet portala operatera prate kretanje svoje pošiljke. Ugovoreni partneri odnosno stalni korisnici usluga imaju mnogo više informacija o svojim pošiljkama koje su opširnije od praćenja toka prenosa određene pošiljke.

                                                              Završne odredbe

D Express i klijent kome se pruža usluga su saglasni da se među njima razvije korektna poslovna saradnja, prema tome sva nerazumevanja i nesporazume vezane za njihova odgovarajuća prava i obaveze moraju pokušati rešiti sporazumno. Ukoliko problem nije moguće rešiti putem dogovora spor preuzima nadležan sud u Beogradu.

 

Beograd, Mart  2014.                                                                                                 D Express doo